پیام مهربانی

مشخصات بلاگ
پیام مهربانی
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پنجشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۳۴ ب.ظ

مساجد سنگرند؛مساجد را پر کنید...

 الان که ماه رمضون هم نزدیکه سعی کنید به مساجدی که خلوت هستند و گاهاً روحانی هم ندارند  برید و به اونجا رونق بدید.

 

حدیث مسجد

برچسب ها:خاطره،امر به معروف و نهی از منکر،پیام مهربانی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۳/۱۶
علیرضا ن

نظرات  (۱۵)

۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۹:۴۷ حسن زارعی
ماه رمضان، بهار سالکان الی الله و آغاز شکوفایی غنچه های عشق و معرفت در بوستان سینه های سودایی بر شما مبارک.

پاسخ:
پاسخ:
آمد رمضان هست دعا را اثری
دارد دل من شور و نوای دگری
ما بنده عاصی و گنهکار توییم
ای داور بخشنده بما کن نظری

امام صادق-ع:خواب روزه دار عبادت،خاموشی او تسبیح،عمل وی پذیرفته شده و دعای او مستجاب است.
حلول ماه مبارک رمضان، ماه چیده شدن مائده های آسمانی بر سفره جان های رسته از خاک و اتصال به انوار الهی بر شما مبارک.


اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن

پاسخ:
پاسخ:
خدایا کمکمان کن که در این ماه رمضان
تمرین کنیم ترک هرآنچه که درک دوران ظهور را به تأخیر می اندازد &&&
..

پاسخ:
پاسخ:
آفرین.آمین
حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه

نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنم ...

التماس دعا

پاسخ:
پاسخ:
۱۹ تیر ۹۲ ، ۲۱:۵۳ بنده ای از بندگان خدا
بیایید تو این ماه عزیز بعد از نماز صبحهامون "دو رکعت نماز" به عشق آقامون

امام زمان(عج) و سلامتی و تعجیل در ظهورشون بخونیم.

اونایی که آقا رو دوست دارن مطمئنم با من همراه میشن...
خداونــــــــــدا...
مــــــــــــبادا گــم کنــــم راه قشـــــــنگ آرزوها را
مـــــــــــــــبادا گم کنــــم اهــــــــداف زیـــــــــبا را
مـــــــــــــــــبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت
دلم بیـــــن امـــــــــید و ناامیـــدی میزنــــــــد پرســـــــــه،
میکــــــــــند فریاد،
میشـــــــــــود خســــــــــتــــــــه
مـــــــــــــرا تـــــــــــــنها تو نــــــــــــگذاری،خداونــــــــــدا...
سلام
طاعات قبول
بـــــروزم خوشحال میشم تشریف بیارین
۲۵ تیر ۹۲ ، ۰۹:۰۰ خادم الزهرا(س)
پیوستمان ظهور صاحبمان و سلامتی رهبرمان هست...
سلام دوست عزیزم باآرزوی قبولی طاعات و عباداتتان...
انشاالله در این شبها قسمتمان دیدن رخ یار شود...
باپستی زیبا بنام(حاجی دیگر نمیخندی) به روزیم...
نه برای نظر گذاشتن بلکه برای خواندن این متن زیبا که خالی از لطف نیست وغربت شهدایمان را نشان میدهد،باحضورتان سرافرازمان نمایید...
انشاالله قسمتتان شهادت
ومن الله التوفیق
برای ظهور حضرت بقیة الله صلوات
امام علی (ع)
بد بخت کسی است که نتواند در این ماه امرزش خدا را بدست اورد
خدایا مبخواهم که از من بسوی هر چیزی راهی باز نمایی و در برابر انچه تو دوست نمی داری برایم مانع و حد فاصله ایجاد نمایی
ای پروردگاری که مهربانترین مهربانانی
ای خدایکه از من و گناهانم خلوتی عفو میفرمایی و مواخذه نمی کنی باز هم خواهان عفو توام
یا علی مدد
التماس دعا
سلام
وفات همسر گرامی پیامبر اسلام(ص) و اولین بانوی جهان اسلام رو تسلیت عرض می کنم.
التماس دعا
۳۰ تیر ۹۲ ، ۰۹:۱۹ همراه هبر
سلام
باعث افتخارمه لینکم کنین...
اگه هم خواستین لینکم کنین خبرم کنین...
یا علی
۳۰ تیر ۹۲ ، ۱۰:۰۳ بچه های خوارزم
سلاااااااااااااام داداش بدو بیا بچه ها منتظرن
´´´´´´´´´¶¶
´´سلام´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´خوبی؟´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´آپم´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶
´´نمیای؟´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´منتظرما´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´بدو´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
نظر یادت نره´´´¶¶
سلام
طاعات قبول
بـــروزم خوشحال میشم تشریف بیارین
التماس دعا
یاعلی
۰۳ آبان ۹۲ ، ۱۸:۵۰ پرسش و پاسخ
سلام
وقت کردید به ماهم سربزنید.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی